Nurse Practitioner Emergency Care project
RAV IJsselVecht

Teller

Datum laatste aanpassing website: 14 januari 2009

nieuws(14 januari 2009): "alle goede dingen komen langzaam"

Bekijk de uitzending van Netwerk (12 januari 2009)


Het project

In toenemende mate wordt er door de bevolking een beroep gedaan op de ambulancezorg. Hierbij valt op dat een percentage van deze aanvragen niet allemaal levensbedreigend zijn. Sommige hulpvragen zouden gezien kunnen worden als huisartsenzorg. Bij marktwerking in de acute zorg moet er een antwoord gevonden worden op de vraag of de keten van acute zorg, vanuit het perspectief van de burger zo doelmatig mogelijk ingericht kan worden. De patiënt moet het juiste antwoord krijgen op de acute zorgvraag en op de juiste plaats. In de ambulancezorg wordt naast acute zorg ook niet-acute zorg geleverd. Het onderscheid voor een A1 of A2 urgentie (A1: Meldingen inzake acuut gevaar voor het leven of de gezondheid van de patiënt, bij aanrijden gebruik maken van akoestische en optische signalen en binnen 15 minuten na de opdracht ter plaatse. A2: Meldingen waaruit blijkt dat er geen sprake is van direct levensgevaar, doch waarbij het vervoer zo snel mogelijk dient te worden uitgevoerd.) wordt bepaald door het oordeel van de MKA centralist van de MKA (Meldkamer Ambulancezorg). Nu wordt er in principe altijd gereageerd met het sturen van een ambulance voor triage. Deze hulpvragen doen een aanslag op de paraatheid van de ambulances. Een ambulance die bezet wordt gehouden door een hulpvrager die eigenlijk een huisarts of andere hulpverlening cq. zorg nodig heeft is niet beschikbaar voor een A1 urgentie.

Om dit probleem te kunnen ondervangen en doelmatigheidswinst te behalen is door drie ambulanceverpleegkundigen van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) IJssel-Vecht (hierboven samen met de medisch adviseur en tevens hun leermeester) een plan ontwikkeld. Zij zijn van mening dat de inzet van een nurse practitioner in de pre hospitale acute zorgverlening het hoofd kan bieden aan deze problematiek.

Bovendien zou tevens een ander probleem ondervangen kunnen worden: het tekort aan huisartsen.
De belasting van de huisarts zal toenemen door een vergrijzing van de bevolking. De nurse practitioner emergency care kan in samenwerking met de huisartsen de patiënt, in een gemoderniseerde eerstelijns zorg, het juiste loket wijzen en zo doelmatiger de zorgvraag te helpen behandelen.

Het zal een kostenbesparing opleveren, immers door de inzet van een nurse practitioner in de eerste lijn zal voorkomen worden dat patiënten nodeloos naar het ziekenhuis worden getransporteerd. Dit zijn patiënten die anders “voor de zekerheid” op een spoedeisende hulp afdeling worden aangeboden.


Innovatie

De inzet van nurse practitioners in de diverse werkvelden binnen de gezondheidszorg is een actueel item. Het aantal publicaties over nut en noodzaak van de herverdeling van zorg, de werkdruk van de huisarts, satisfactie en eisen van de zorgvrager, kwaliteit van geleverde zorg en kosten van de zorg in het algemeen zijn inmiddels legio. Als het economisch minder gaat, wordt vaak vervallen in oude patronen als beheersen en besparen. Misschien is het beter vernieuwend de markt tegemoet te treden. Dit niet alleen door brainstormen maar vooral door praktisch aan de slag te gaan met het nieuwe idee. Anders treedt er geen veranderingsproces op.

Binnen overheidsbesluiten over het verzekeringspakket krijgt de zorgverzekeraar een nieuwe rol als kwaliteitsverbeteraar en kwaliteitsbewaker in de gezondheidszorg doordat er verschuivingen komen in het beleid en in de organisatie van de zorg. De uitdaging ligt daarin dat er meer klantgerichte zorg aangewend kan worden: "Best Practice". Goede afstemming van vraag en aanbod, misschien een nieuw marktmodel.

Innovatie betekent buiten bestaande paden treden en creatief kijken naar mogelijkheden die zich voordoen. De ontwikkeling van de functie nurse practitioner in de emergency care is volgens ons een passend antwoord op de ontwikkeling binnen de gezondheidszorg.

Er zijn een aantal (actuele) punten relevant bij de inzet van nurse practitioners.

In Nederland zal de komende jaren een tekort aan huisartsen ontstaan door een afnemend aanbod van nieuwe huisartsen (er wordt vaker gekozen voor een parttime of duobaan, vaker keuze voor de zogenaamde Huisartsen-Onder-Een-Dak/HOED-constructie. Daarnaast wordt taakherschiking aangemoedigd door het Ministerie van VWS.

Het aantal zorgvragers zal toenemen door vergrijzing. Daarnaast blijkt uit publicaties van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat mensen weliswaar ouder worden maar er vraagtekens zijn te zetten bij de levensverwachting in de gezond (ervaren) toestand. Ook is de zorgvrager steeds mondiger en spreekt uit "recht" te hebben op voldoende zorg van hoog niveau.

De Engelse Emergency Care Practitioner als voorbeeld. De ECP is de pilotfase inmiddels gepasseerd en in het gehele land wordt de ECP inmiddels geintroduceerd.

ECP report (pdf-file)


Taakherschikking

Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitvoering van een deel van de huisartsenzorg aan anderen te delegeren. Bijna in elke huisartsenpraktijk worden er taken gedelegeerd aan doktersassistentes. Het gaat daarbij altijd om laagcomplexe, standaard en niet-risicovolle handelingen.

Ook de goed opgeleide praktijkverpleegkundige/assistent kan de druk op een huisartsenpraktijk verlichten door zelf een spreekuur te houden waarin bepaalde groepen patiënten worden gezien, waarbij geprotocolleerde bevoegdheden, binnen afgesproken kaders, aan de praktijkverpleegkundige/assistent zijn gedelegeerd. De praktijkverpleegkundige/assistent speelt een rol in voorlichting, controle, nazorg, en continuering van reeds ingezette behandelplannen bij patiënten met bijvoorbeeld diabetes mellitus (suikerziekte) of COPD ( chronisch obstructief longlijden).

De nurse practitioners spelen een andere rol. Enerzijds lijkt hun functie op die van de praktijkverpleegkundige/assistent waar het gaat om het behandelen van patiëntencategorieën waarover met de huisarts werkbare afspraken zijn gemaakt. Anderzijds zijn nurse practitioners opgeleid voor "care" en "cure" taken. Dat wil zeggen dat ze ook "vóór" de huisarts kunnen werken en patiënten kunnen zien die nog niet door de huisarts zijn ontvangen. Dat dit hoge eisen stelt aan het opleidingsniveau van de nurse practitioners spreekt voor zich. Daarnaast dient er optimale communicatie te zijn tussen de nurse practitioner en de huisarts en natuurlijk dient er een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden te zijn.

De inzet van nurse practitioners in deze fase van de acute zorgverlening, triage, diagnostiek en het opstarten van een therapie zal de werkdruk ook binnen de huisartsenposten ongetwijfeld kunnen gaan verlichten.

Als "vertrekpunt" voor de opleiding tot Nurse Practitioner Emergency Care is bewust gekozen voor de ambulanceverpleegkundige. Als ambulanceverpleegkundige is men reeds gewend om zelfstandig te denken, werken en beslissingen te nemen. Daarnaast is men als ambulanceverpleegkundige reeds functioneel zelfstandig bevoegd om benodigde voorbehouden handelingen te verrichten. De Nurse Practitioner Emergency Care heeft dan ook de beschikking over de apparatuur en (hulp-)middelen die zich in een reguliere ambulance bevindt. Dit aangevuld met andere middelen zoals; blaascatheters, otoscoop en hechtset.

Relevante links:

rapport RVZ; taakherschikking in de gezondheidszorg

"Snel en goed; omdat het moet": Standpunt AVVV (pdf-file)

Samenwerking binnen de acute zorgketen; "de bakens verzetten" (pdf-file)


Twee jaar blokken

De Masteropleiding Advanced Nursing Practice

Sinds 1997 is er de "Advanced Nursing Practice" opleiding die inmiddels op een aantal hogescholen te volgen is. De opleiding "Advanced Nursing Practice" aan de Hanzehogeschool te Groningen is als eerste in Nederland gevalideerd door de Dutch Validation Council, een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangewezen visitatie-instituut. In berichtgeving over deze HBO opleiding in de Volkskrant van 29 september jl. is bekend gemaakt dat de Nederlandse Accreditatie Organisatie positief oordeelt over deze Masteropleiding in de Gezondheidszorg. Voor afgestudeerden betekent dit dat ze de erkende titel Master in Advanced Nursing Practice (MANP)mogen voeren. De opleiding is competentiegericht; het onderwijs is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. In de opleiding staan gezondheidsproblemen centraal, met de onderliggende pathofysiologie en psychopathologie. De nadruk van de opleiding ligt op het "evidence based" denken: therapeutische besluiten nemen en uitvoeren op basis van uitgevoerde diagnostiek.

De nurse practitioners worden grondig opgeleid in het doen van lichamelijk onderzoek, het doen van neurologisch onderzoek en in het afnemen van anamnese en heteroanamnese.

Het opzetten van onderzoeken en uitvoeren van research behoort ook tot competenties van de nurse practitioner. Hierin kan de nurse practitioner ook samen met de huisarts onderzoeksprojecten opzetten en uitvoeren. Dit is iets waarvan de toegevoegde waarde voor de patiëntenzorg vast staat.

De nurse practitioner is tevens in staat om leiding te geven aan een zorgteam, te participeren in een multidisciplinair overleg, hij/zij kan vraaggestuurde samenwerkingsverbanden ontwikkelen, onderzoek intitiëren en zorgprogramma's opstellen en (laten) uitvoeren.

de opleiding


Opleiding in de praktijk

Skills lab

auscultatie oefeningen

anamnese en lichamelijk onderzoek

anatomie

anatomie & fysiologie (tip!)

Linker of rechter oor?


Samengevat

Het project "Nurse Practitioner Emergency Care" is een uniek project. Er is bij ons weten nog geen andere plaats in Nederland waar nurse practitioners ook ingezet worden in de spoedeisende pre hospitale zorgverlening. Het karakter van het project is daarom dat van een pilot, waarbij ervaringen die tijdens de duur van het project worden opgedaan, input kunnen vormen voor wijziging van eerder gemaakte plannen en overwegingen. Hierdoor ontstaat een zekere vrijheid voor de huisartsen om gedurende het project nadere (eventueel andere) invulling van taken en verantwoordelijkheden voor te stellen.
Het pilot-karakter, dat bestaat in het feit dat het project in de voorgestelde vorm uniek is, levert voor de studenten, voor de afdeling opleidingen van de RAV IJssel-Vecht en ongetwijfeld voor de huisartsen een enorme uitdaging op en zal ongetwijfeld prikkelen tot het ontwikkelen en groeien van een nieuwe functie binnen de acute zorg.

Een van de belangrijkste voordelen is dat door deze pilot wordt ingezoomd op een belangrijke schakel in de keten van de ambulancezorg en huisartsenzorg. Juist deze ketenbenadering is van belang in verband met de schaarse en dure zorg die beschikbaar is bij beide disciplines en die zo efficiënt mogelijk ingezet dient te worden om een optimaal patiëntbelang te garanderen.


Artikel n.a.v. afstudeeronderzoek gepubliceerd...

Vakblad de Ambulance (Beroepsvereniging Ambulancezorg). Pagina 27-32

Link naar het artikel (PDF)


De aftrap...

4 september 2006

woensdag 30 augustus 2006 20:15

Olst-Wijhe krijgt snellere spoedhulpverlening

(Novum) - De regio Olst-Wijhe krijgt vanaf maandag 4 september een ambulanceverpleegkundige die met een eigen voertuig op pad gaat om spoedeisende hulp te verlenen. De zogeheten 'rapid responder' wordt ingezet omdat ambulances er in deze regio te lang over doen om op de plaats van bestemming te komen. Dat heeft de provincie Overijssel woensdag bekendgemaakt.

De provincie heeft 250 duizend euro uitgetrokken voor de 'rapid responder'. Hij komt nadat uit onderzoek van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu bleek dat ziekenwagens voor Olst-Wijhe en Bathmen regelmatig de landelijke norm van vijftien minuten overschreden. De ambulance moet bij noodhulp in die twee plaatsen uit Deventer komen.

De 'rapid responder' is beschikbaar voor spoedgevallen. Als deze er niet zijn, wordt de ambulanceverpleegkundige ingezet bij het Medisch Centrum Olst.


Publicatiedatum: 30 augustus 2006
Bron: Novum


Volg de discussie op het forum!

24 augustus 2006

Er is een nieuw forum over de acute zorg. Ook de nurse practitioner als professional binnen de acute zorg is een onderwerp om op te reageren. Praat mee!

link:

Het acute zorg forum


Het NPEC-voertuig is afgeleverd!

20 augustus 2006

bron: Vakblad Beroepsvereniging Ambulancezorg; september 2006


NIEUWS!

23 juni 2006

GESLAAGD!
Op 23 juni 2006 mochten de eerste drie nurse practitioners emergency care hun getuigschrift in ontvangst nemen. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in het stadion van FC Groningen, Euroborg.

bron: Dagblad van het Noorden; zaterdag 1 juli 2006


18 januari 2006

Het NPEC project als onderdeel van het "rapid responder project" om aanrijtijden te verbeteren.

(tekst Provincie Overijssel)

"Door een rapid responder in te zetten wordt de spoedeisende hulp in de regio Olst-Wijhe, Bathmen en Deventer verbeterd. Dat blijkt uit het plan van aanpak voor ambulancespreiding dat de RAV IJssel-Vecht in opdracht van de provincie Overijssel opstelde.
Een rapid responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige die met een eigen voertuig op pad gaat om spoedeisende hulp te verlenen. Het gaat om volwaardige ambulancezorg met uitzondering van het vervoer van de patiënt. moet beschikbaar zijn voor spoedgevallen, maar kan wanneer die er niet zijn, worden ingezet in de huisartsenzorg. Ook kan de rapid responder een deel van de spoedgevallen van de huisarts overnemen. Zo ontstaat over en weer een intensievere samenwerking en wordt de zorg in de regio verbeterd. Daarnaast draagt een congruente gebiedsindeling en aansturing vanuit de meldkamer Zwolle bij aan en is essentieel voor doelmatige inzet van de ambulancezorg in de regio Deventer-Raalte-Zwolle-Olst.

Het College van Gedeputeerde Staten ondersteunt de aanbeveling uit het onderzoek en vraagt de gemeente Olst-Wijhe om samen met de huisartsen een onderzoek te doen naar de mogelijkheden hiervoor in samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsenzorg) in de gemeente. Daarnaast trekt GS 250.000 euro uit om de uitwerking van het plan mogelijk te maken.

Het plan van aanpak is een voortvloeisel uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de overschrijdingen van de rijtijden van de ambulances in Olst-Wijhe, Deventer en Bathmen. Uitgangspunt is dat bij een spoedrit de ambulance binnen 15 minuten na melding ter plaatse is. Uit het onderzoek bleek dat sprake is van structurele overschrijdingen en dat zowel de uitruk- en meldtijd in de meldkamer in Apeldoorn als de rijtijden vanuit Deventer langer zijn dan de landelijke norm."

zie ook de website van de provincie


Op werkbezoek bij diverse acute zorg instanties in Devon en Cornwall (juni 2005)

Walk-in Centre in Exeter. Hier houden enkele verpleegkundigen spreekuur voor vooral kleine gezondheidsproblemen. Een afspraak is niet nodig en is ook 's avonds en in de weekenden geopend.

Minor Injury Unit in Teignmouth. De personele bezetting: een nurse practitioner met een assistent.

De "Out of Hours" doctors-dienst maakt gebruik van deze voertuigen. Dit zijn geen voorrangsvoertuigen en maken gebruik van een groene lamp; alleen om herkenbaar "voor te kunnen dringen". Spoed is binnen een uur. Echte spoed is voor de ambulance of voor de ECP. Bij doctors-dienst hebben zowel artsen als nurse practitioners zelfstandig spreekuur.

Bezoek aan de Devon Air Ambulance. Bemanning;1 piloot en 2 paramedics.

Afsluitend de AMBEX in Harrogate bezocht; groot(s), veel nieuws, en de ECP vol in de aandacht.

Wil je hier meer over weten? Klik eens op onderstaande links.


Links:

National Health System

AMBEX 2006

nurse practitioner startpagina

RAV IJssel-Vecht

voor informatie: info@npec.nl

“Every new beginning comes from some other beginning’s end.”
(Elk nieuw begin ontstaat door het eind van een ander begin.)

Semisonic "Closing time"


Deze site is in samenspraak met de RAV IJsselVecht BV opgesteld maar is een persoonlijk initiatief.

©B.G.2006